Ring oss: 040-93 31 41 • info@abcrehab.se

Om oss

För dig som vill veta lite mer om ABC Rehab

ABC Rehab – Aktivt Behandlingscenter och Rehab på Värnhem

Välkommen till oss på ABC Rehab på Värnhem. I dessa fräscha och välutrustade lokaler bedriver vi sjukgymnastik och fysioterapi sedan 26 år. Sallerupsvägen 5 i Malmö är adressen.

Vår ideologi

ABC Rehabs ideologi är att alltid se till helheten och komma underfund med grundorsaken till dina besvär.

Vi gör en noggrann analys och lägger upp en individuellt anpassad och aktiv behandling. Vi lägger stor vikt vid att du som patient tar eget ansvar för din hälsa.

Därefter utformar vi en individuellt anpassad behandling för dig med målet att du ska kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.

Patientsäkerhetsberättelse

På kliniken genomförs kontinuerligt arbete med kvalitetssäkring. Detta påbörjades redan när kliniken öppnade för 26 år sedan då vi varje vecka under 1 timme har haft kvalitetssäkringsmöten. Då diskuteras patientsäkerhet, klinikens utveckling och förbättring. 2004 valde vi LSR´s framtagna förslag och började ett fördjupat kvalitetssäkringsarbete med verksamhetsbeskrivning och studier av lagar och förordningar t.ex. Hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen.

Dessutom avsätter vi minst en till två dagar per år för kvalitetssäkringsarbete. Då vi bl.a. håller oss ajour med nya lagar och lagändringar. Vi har dessutom regelbunden genomgång av t.ex. hjärtlungräddning, brandsäkerhet, stickskador, avvikelserapportering och Lex Maria förfarande. Vi har också sedan 9 år tillbaka med jämna mellanrum genomfört en patientenkät angående patientens upplevelse av sin behandling och kliniken, SOSFS 2011:9 5 kap.2§. Allt detta arbete är protokollfört.

Målet med vårt kvalitetssäkringsarbete är GOD VÅRD. God vård definierar vi utifrån Socialstyrelsens och Region Skånes definition. Vården skall vara patientfokuserad, effektiv, jämlik, i rimlig tid, hälsoinriktad, kunskapsbaserad och säker, SOSFS 2011:9 3 kap. 1§. Samtliga vårdgivare erhåller kontinuerligt kompetensutveckling inom patientsäkerhet anordnade av Region Skåne, Sveriges kommuner och landsting och Fysioterapeuterna, SFS 2010:659 3 kap. 10§ p1-2, Vi är lyhörda för patientens önskemål vad gäller närståendes delaktighet i patientens vård.

Ansvaret är fördelat för att fullgöra uppgifterna med att utveckla och säkra patientsäkerheten enligt följande på kliniken:
Anna Backaliden, Klinikansvarig – Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet.
Bodil Törnblad – Kvalitetsansvarig städ/hygien,
Paulina Svensson – Kvalitetsansvarig behandlings- och träningsutrustning, IT- och teknisk kontorsutrustning.
Pernille Andrén – Kvalitetsansvarig datajournalhantering, ansvarig för intern miljöarbete.

Bolagsinformation

Om du vill veta mer om oss, bolagsjuridiskt och ekonomiskt, föreslår vi att du går in på Allabolag.se, där finns all information.

Vårt juridiska namn är:
Aktivt BehandlingsCenter & Rehab i Malmö AB.

GDPR

Vi på ABC Rehab värnar om din integritet och behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med:

1.Patientdatalag (PDL) SFS 2008:355  HSLF-FS 2016:40

2.Dataskyddsförordningen (GDPR)

TIDSBOKNING ÄR ENKELT!

Tidsbokning görs via receptionen: 040-93 31 41. Du kan också nå oss via email: info@abcrehab.se